ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ปฏิบัติการ ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ม.3 ต.พระบุ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ดำเนินการถ่ายทอดองความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุนการผลิต...

ภารกิจประจำวันที่11 ตุลาคม 2561

วั. นายสมบูรณ์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพระ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...