ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

เก็บข้อมูลการขุดเจาะบ่อบาดาลภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กลุ่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนประจำวันที่ 9 มกราคม 2562

จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2562

ติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองหญ้าข้าวนก...

more...

ตลาดเกษตรพระยืน

more...