ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

 

 

 

 

นายไพบูลย์   ทองป้อง
เกษตรอำเภอพระยืน

 


นายเดชา นามโยธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองแวง และตำบลบ้านโต้น


นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม


นายสมบูรณ์ ทองเดือน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระยืน

 

 

 

 

นายเจริญ  สำเร็จรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล

นางสาววิไลวรรณ  ถานอาดน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลพระบุ

 

สายงานบริหาร

 

 


นางอรวรรณ โบราณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภา เนตชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

นายสนั่น  ดีเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----