ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

 

 

 

 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน

เกษตรอำเภอพระยืน

 


นายเดชา นามโยธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านโต้น


นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม


นายสมบูรณ์ ทองเดือน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระยืน

นายเจริญ   สำเร็จรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองแวง

นางสาววิไลวรรณ  ถานอาดน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระบุ

 

สายงานบริหาร

 

 


นางสาวจันทร์จิรา  ฝัดวิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสายใจ  จันทร์วงค์ษา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

นายสนั่น  ดีเลิศ

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----