ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 


นายเจริญ จตุรบูรณ์
เกษตรอำเภอพระยืน

 

 


นายเดชา นามโยธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองแวง และตำบลบ้านโต้น


นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม และตำบลพระบุ


นายสมบูรณ์ ทองเดือน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระยืน


นางอรวรรณ โบราณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภา เนตชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----