ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 


นายเจริญ จตุรบูรณ์
เกษตรอำเภอพระยืน

 

 


นายชูเกียรติ หาทวายการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระบุ

 


นายสมบูรณ์ ทองเดือน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระยืน

 


นางสุดารัตน์ ทองเดือน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านโต้น

 


นายเดชา นามโยธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองแวง

 


นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม

 

 

นางอรวรรณ โบราณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภา เนตชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----