ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนชุมชนตำบลขามป้อม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดงานเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลขา...

เปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลพระยืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน เปิดงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลพระยืน(2...

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูล...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์ น...

ประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. อำเภอพระยืน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งย...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระยืน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับปลัดอาวุโส และทหาร ได้ให้คำแนะนำการปลูกแก้วมังกร แก่อาสาสมัครรักษาดิน...

ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพลังงานทดแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้นายสมบูรณ์ องเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายจิรเดช พรหมบุญตา นัก...

อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเ...

อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตข้าวคุณภาพตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (นาแป

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพระยืน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตข้าวคุณภาพตาม...

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตข้าวคุณภาพตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระยืน (หนองแวง) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผ...