ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ร่วมวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2562

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2562

สำรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562

อบรมเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สาร. พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายเดชา นามโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร้จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้ก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562

จัดอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) เกษตรกรเข้าอบรม 80 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จังหวั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562

มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

จัดอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จั...