ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงนาใหญ่) แจกปัจจัย...

ลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน เพื่อมาทำการเกษตร

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกติดตามและส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ น...

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 แก่เกษตรกรในอำเภอพระยืน จำนวน 20 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2561 แก่เกษตรกรที่ประสบภัยน...

อบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลพระยืน ตำบลหนอง...

ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมาปลูกอ้อย

วันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน โดยนายสมบูรณ์ ทองเดือน นายจิรเดช พรหมบุญตา และนางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกติด...

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกให้บริการด้านการเกษตรแก่ประชาชนอำเภอพระยืน ในงาน "หน่วยบำบัด...

ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรคพืช

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารศัตรูข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์...

ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรคพืช

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารศัตรูข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์...

จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารศัตรูข้าว

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารศัตรูข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลัเกณฑ์ให...