ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งเสริมการเกษตร Thailand 4.0

นที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้นายเดชา นามโยธา และนายจิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยาก...

อดีตนักมวยหันมาเป็นเกษตรกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกติดตามและส่งเสริมให้ความรู้แก่นายเสถียร ...

ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไปปลูกพืชอื่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกติดตามและส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่...

การรวมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นายจิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ควา...

จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ปี 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ปี 2561 โดยมีนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน เป็นประธานการฝึกอบรม...

อบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิท...

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ตำบลบ้านโต้น

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเ...

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)นาแปลงใหญ่ตำบลพระยืน

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเ...

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระยืน

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเ...

จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเ...