ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

ร่วมถ่ายทำวิดีโอ กิจกรรมโครงการย่อย ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561

ร่วมถ่ายทำวิดีโอ กิจกรรมโครงการย่อย ภายใต้ กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ (โครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย) กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561

แจกปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2...