ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย...

อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้.ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

อบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้.ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนพระยืน 1...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ จิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ทองเดือน นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร. เกษตรกรเป้าหมาย ๒๐๐ ราย ณ ศพก. ตำบลบ้า...

ประชุมคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมชุมชนละ 200 ราย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ และผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน โครงการสร...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลหนองแวง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลหนองแวง ตามโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชึพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้าง...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลบ้านโต้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลบ้านโต้น ต...

จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลพระยืน 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 ของชุมชนตำบลพระยืน 2 ต...

Kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จังหวัดขอนแก่น Kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใน...