ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษตรพระยืน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

อบรมให้ความรู้แนวทางการเลี้ยงจิ้งโกร่ง แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ตำบลพระบุ ณ ม.3 บ้านหัน ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ติดตามการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อร่วมวางแผนเก็บเกี่ยวข้าวของสมาชิกนาแปลงใหญ่บ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.6 ต.หนองแวง เพื่อปฏิบัติตามหลักการ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ประชุมชี้แจงโครงการและวางแผนการทำงาน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ลงพื้นสำรวจ นาข้าว ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เข้าร่วมตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนวิถีการทำการเกษตร ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

การ พบปะและให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ประชุมประธานคณะกรรมการนาแปลงใหญ่ (ข้าว) เ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ปฏิบัติการ ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ม.3 ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ดำเนินการถ่ายทอดองความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุนการผลิต...