ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพลังงานทดแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายจิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพลังงานทดแทน กิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นทุนการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ไม่เหมาะสม จำนวน 10 ราย มีแปลงส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 แปลง ของนายเฉลิมพร ฤทธิ์ลา และนางสายสมร ดาก่ำ เกษตรกรตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เกษตรกรที่ต้องการศึกษาข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

29 มิถุนายน 60 13:27:19