ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังษ์           นายอำเภอพระยืน เป็นประธานในพิธี ในการอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวมเป็น 200 คน ซึ่งเกษตรกรทุกราย จะได้รับปัจจัยการผลิตไปจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรในชุมชน เกษตรกรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
11 กรกฎาคม 60 14:20:00