ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว (ครั้งที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระยืน โดย มีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดการอบรม มีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ราย (เป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรพระยืน 20 ราย และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน 20 ราย) ได้รับความรู้ด้านการสำรวจแปลงระบาดศัตรูพืช และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้ง 40 ราย ต้องจัดทำแปลงสำรวจการระบาดศัตรูพืชในชุมชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชของข้าวภายในอำเภอพระยืนต่อไป

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
18 กรกฎาคม 60 14:23:09