ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การรวมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นายจิรเดช พรหมบุญตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การรวมกลุ่มสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน" ในโครงการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP ของสำนักงานความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับความรู้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน ที่สนใจการพัฒนาทักษะอาชีพ การสานตระกร้า/ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 40 ราย  

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
8 กุมภาพันธ์ 61 14:00:21