ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไปปลูกพืชอื่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ออกติดตามและส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปปลูกพืชอื่น ในพื้นที่ของนายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรีงาม เกษตรกรบ้านนาล้อม ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าว จำนวน 10 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกกล้วย เพื่อการค้า โดยยึดหลักการทำเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในพื้นที่ บนพื้นที่ 10 ไร่ของนายณัฐพงษ์ ได้แบ่งเป็นพื้นที่ในการขุดสระ จำนวน 1 ไร่ (3 บ่อ) เพื่อกักเก็บน้ำและนำน้ามาใช้ในฤดูแล้ง และพื้นที่ที่ยังไม่สามารถปลูกกล้วยได้ ก็ทำการปลูกปอเทือง เพื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยในดิน ซึ่งการปลูกกล้วยของนายณัฐพงษ์จะแบ่งการปลูกเป็นช่วงอายุ เพื่อให้มีผลผลิตส่งตลาดได้ในทุกเดือน โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไปปลูกกล้วยของนายณัฐพงษ์ ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนและ บริษัทเกษตรพัฒนาไทยเจริญ จำกัด มาให้ความรู้ด้านการผลิตรวมทั้งด้านการตลาด ทั้งนี้เกษตรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน  

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
14 กุมภาพันธ์ 61 10:00:18