ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารศัตรูข้าว

วันที่ 8 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านบริหารศัตรูข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2561) ครั้งที่ 1 แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขามป้อมและตำบลหนองแวง จำนวน 60 ราย ให้ได้รับความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และนำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรแปลงข้างเคียง รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำแปลงเฝ้าระวังศัตรูพืชในชุมชน  

เครดิตภาพ / ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
8 มีนาคม 61 13:25:59