ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตชีวภัณฑ์มาตรฐานชุมชน แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลพระยืน ตำบลหนองแวง ตำบลขามป้อม ตำบลบ้านโต้น จำนวน 80 ราย ได้รับความรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การจำแนกโรคและแมลง และการสำรวจแมลงศัตรูพืช เพื่อให้สมาชิกนาแปลงใหญ่ นำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่แก่แปลงข้างเคียงและในชุมชน  

เครดิตภาพ : นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา นวส.ปฏิบัติการ
ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
22 มีนาคม 61 13:33:28