ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2561 แก่เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมพายุเซินกา จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ซึ่งเกษตรกรที่ประสบภัยดังกล่าว จะได้รับ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย เพื่อดำนเนินกิจกรรม การเกษตรตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  

เครดิตภาพ : นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา นวส.ปฏิบัติการ
ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
23 มีนาคม 61 12:15:54