ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน จัดอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 แก่เกษตรกรในอำเภอพระยืน จำนวน 20 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และได้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

เครดิตภาพ/ข่าว : นายจิรเดช พรหมบุญตา นวส.ชำนาญการ

สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน
e- mail : kk_phayun@doae.go.th


Web design :  นายจิรเดช พรหมบุญตา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 
28 มีนาคม 61 13:08:15