ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ สวนเกษตรอินทรีย์ นายอภิชาต เพ็งวิชา หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดย นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมาย นายสมบูรณ์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจากอำเภอหนองเรือ และอำเภอพระยืน จำนวน 40 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น และ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืนวันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ สวนเกษตรอินทรีย์ นายอภิชาต เพ็งวิชา หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดย นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมาย นายสมบูรณ์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจากอำเภอหนองเรือ และอำเภอพระยืน จำนวน 40 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดขอนแก่น และ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน

 

 

 

 

 

20 กันยายน 61 09:49:20