ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายไพบูลย์ ทองป้อง เกษตรอำเภอพระยืน มอบหมายให้ นายเดชา นามโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายจิรเดช พรมบุญตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาววิไลวรรณ ฐานอาดนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการถ่ายทอดองความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการถนอมอาหารสัตว์ให้กับคณะกรรมการแปลงใหญ่ จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯแปลงใหญ่สหกรณ์เครดิตรยูเนี่ยนอำเภอพระยืน

 

 

 

 

12 ตุลาคม 61 11:59:08